O fundacji

INfo

Historia i cel fundacji

Fundacja RENOVO jest organizacją pożytku publicznego, która powstała w 2012 roku. Naszym głównym celem jest pomoc osobom ubogim, chorym a także pokrzywdzonym przez los w poprawie warunków bytowych i mieszkaniowych. Każdy człowiek pragnie żyć w warunkach nieuwłaszczających jego godności. Nie każdy, bowiem jest w stanie zadbać o godność swoją i swoich najbliższych. Dzięki dobremu sercu i naszej wspólnej inicjatywie, pragniemy osiągnąć wyznaczony cel. Naszą nadrzędną wartością jest wiara w człowieka. Fundację RENOVO obejmuje credo życiowe opierające się na maksymie „Walcząc o godność człowieka – praktycznie”,  nie ma dawania bez formowania.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) wspieranie materialne i rzeczowe zniszczonych gospodarstw domowych, placówek i instytucji publicznych;

b) zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom  instytucjom i prywatnym gospodarstwom domowym, o których mowa w pkt.a;

c) prowadzenie działań budowlanych i remontowych;

d) prowadzenie baz danych związanych z działaniami Fundacji;

e) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży;

f) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, osobami prawnymi, osobami fizycznymi i innymi podmiotami; działającymi w zakresie objętym celem Fundacji; a także wspieranie ich działalności;

g) upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;

h) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania;

i) prowadzenie działalności gospodarczej określonej w statucie.